सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०२०

सन २०२० मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०२०

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता २०२०

२०२०

परिक्षेत्रनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हयांची अदयावत माहिती.

२०२०

सन २०२० मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०२०

सन २०२० मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०२०

सापळा प्रकरणांत ज्या आरोपींविरुद्ध कारवाई केली त्यापैकी अद्यापपर्यंत निलंबित न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती.

२०२०

अद्यापपर्यंत शिक्षा झालेल्या सापळा प्रकरणांत बडतर्फ न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती.

२०२०

शासनाकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आलेली प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणांची माहिती.