प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२३ - जून - २०२१

धरणगाव पोलीस स्टेशन गु.र.नं.२२९/२०२१ दि.२३/०६/२०२१ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (सुधारीत) अधिनियम सन २०१८ चे कलम ७ प्रमाणे

२२ - जून - २०२१

शिरोळ पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर न - १४३/२०२१

२३ - जून - २०२१

पोलिस ठाणे ठाणे सिरसाळा सी आर न.109.2021

२४ - जून - २०२१

गुन्हा रजि क्र. १३४७/२०२१, पोलीस ठाणे फ्रेझरपुरा, अमरावती शहर

२२ - जून - २०२१

गुन्हा रजि क्र.९७/२०२१ औंध पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा