प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - जानेवारी - २०२२

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४९/२०२२

१७ - जानेवारी - २०२२

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - २८/२०२२

२२ - जानेवारी - २०२२

वाडा पोलीस स्टेशन, पालघर 18/2022

२० - जानेवारी - २०२२

पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली अप नं ५८/२०२२ अकोला

२० - जानेवारी - २०२२

सी बी डी बेलापूर पोलीस स्टेशन गुन्हा नं 07/2022