प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - सप्टेंबर - २०२१

पोलीस स्टेशन जिवती जिल्हा चंद्रपूर अप क्र ६१/२०२१

१५ - सप्टेंबर - २०२१

पोलिस स्टेशन बिलोली cr no.171/2021कलम 7

०९ - सप्टेंबर - २०२१

विमानतळ पोलीस स्टेशन C. R. No. 278/2021

१३ - सप्टेंबर - २०२१

गुन्हा रजि. क्र. 171/2021 पोलीस ठाणे Tamlwadi जि. उस्मानाबाद

१० - सप्टेंबर - २०२१

गुन्हा रजि क्र १०५७/२०२१, पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली, अमरावती शहर