प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - नोव्हेंबर - २०२०

गुन्हा रजि क्र १०६३/२०२०, पोलीस ठाणे गाडगेनगर, अमरावती शहर,

२७ - नोव्हेंबर - २०२०

गुन्हा रजिस्टर क्रं २३७/२०२० पोलीस ठाणे , लोहारा जि. उस्मानाबाद

२५ - नोव्हेंबर - २०२०

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 509/2020 कलम 7, 7 ए भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

०३ - नोव्हेंबर - २०२०

गु र नंबर १४०५/२०२० नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे

२३ - नोव्हेंबर - २०२०

सांगली शहर पोलीस स्टेशन जी. सांगली गु र नं ४३६/२०२० भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलाम ७ अ प्रमाणे