प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - जानेवारी - २०२२

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४९/२०२२

२४ - जानेवारी - २०२२

वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद क्रमांक 18/2022

१७ - जानेवारी - २०२२

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - २८/२०२२

२० - जानेवारी - २०२२

Police Station Beed Rural C.R.No.26/2022 U/S 7,12 PC Act

१९ - जानेवारी - २०२२

सीबीडी बेलापूर पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई