प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - सप्टेंबर - २०२१

१) स्वाती बबनराव झुराळे, तलाठी, निमगाव जाळी, ता.संगमनेर, ज़िल्हा अहमदनगर व २)संदीप लक्ष्मण तांबे, कोतवाल यांना ४,०००/- रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१६ - सप्टेंबर - २०२१

पोलिस स्टेशन बिलोली cr no.171/2021कलम 7

१३ - सप्टेंबर - २०२१

गुन्हा रजि. क्र. 171/2021 पोलीस ठाणे Tamlwadi जि. उस्मानाबाद

१० - सप्टेंबर - २०२१

गुन्हा रजि क्र १०५७/२०२१, पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली, अमरावती शहर

१५ - सप्टेंबर - २०२१

विक्रमगढ पोलीस स्टेशन, पालघर क्र .94/2021