प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - जून - २०२१

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने सापळा कारवाई केले बाबत प्रेसनोट दि. २४/०६/२०२१

२२ - जून - २०२१

शिरोळ पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर न - १४३/२०२१

२३ - जून - २०२१

गुन्हा रजि क्र. १३४७/२०२१, पोलीस ठाणे फ्रेझरपुरा, अमरावती शहर

२३ - जून - २०२१

पोलिस ठाणे ठाणे सिरसाळा सी आर न.109.2021

२२ - जून - २०२१

गुन्हा रजि क्र.९७/२०२१ औंध पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा