प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२२ - सप्टेंबर - २०२०

विलास चिमाजी कुसाळकर, भांडारपाल, औधोगिक प्रशिक्षण संस्था, ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर यांना ३०,०००/- रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१९ - सप्टेंबर - २०२०

राजारामपुरी पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं - ३३८/२०२०

०९ - सप्टेंबर - २०२०

पोलीस स्टेशन रामनगर ज़िल्हा वर्धा ४७१/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

०८ - सप्टेंबर - २०२०

पोलीस स्टेशन गोंदिया सिटी ६२५/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

०८ - सप्टेंबर - २०२०

पोलीस स्टेशन मांजरी ज़िल्हा चंद्रपूर २१५/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद