परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

मुख्यालय परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp,Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
२४९५४८२६, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२६८८७
ई-मेल
acbwebmail@mahapolice.gov.in

श्री. रजनिश सेठ (भापोसे)

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.


श्री. प्रभात कुमार (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई


श्री. व्ही. के. चौबे (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.


श्री रविंद्र बुधवंत

अपर पोलीस अधीक्षक ,(मुख्यालय )


श्री. बाळासाहेब काशिनाथ केदारे

अपर पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय - II )


श्री. मनोहर नरसप्पा पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती माधुरी चंद्रकांत भोसले

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. महेश भगवान बळवंतराव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. बंडोपंत आण्णा कौंडुभैरी

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संतोष धनसिंग बर्गे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. नारायण विष्णु जाधव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री.संदीप नाना पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती. वैशाली उमेश गोरडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संदीप दौलत मोरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती दिपाली पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री मनोज नेर्लेकर

पोलिस उप अधीक्षक


श्री महेंद्रकुमार जानराव

पोलिस उप अधीक्षक


श्री. जगदीश दिलीप गावित

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती राजश्री दत्तू शिंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. गहिणीनाथ स. गमे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. पुजा दि. चव्हाण

पोलीस निरीक्षक


श्री. गोविंद विठ्ठल लाड

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. अर्चना प्रताप येवले

पोलीस निरीक्षक


श्री. रविंद्र भाऊ उतेकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. संदीप बबन घुगे

पोलीस निरीक्षक


श्री. महेश जयराम महाले

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती धनश्री आनंदराव पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. विद्या भगवान कदम

पोलीस निरीक्षक


श्री. दत्तात्रय सुरेश पुजारी

पोलीस निरीक्षक


श्री. स्वप्नील तु. जुईकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. अनंत श्यामराव कांबळे

पोलीस निरीक्षक